Month: October 2021

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธ.ค 64 ทาง การอบรมครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี