Month: January 2022

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา บริษัท พิณสยาม จำกัด มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาหรือโรคโควิด-19 ให้กับพนักงาน โดยมีศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภัทร แล็บ (รพ.ภัทร-ธนบุรี) มาดำเนินการตรวจคัดกรองที่บริษัทฯ ในวันที่ 28 มิ.ย 64 , 20 ก.ค 64 , 3 ส.ค 64 และ 24 ส.ค 64 ที่ผ่านมา

การอบรมความรู้พื้นฐาน

การอบรมความรู้พื้นฐาน บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมภายในให้กับ พนักงานช่าง ฝ่ายการบริการ ในหลักสูตรความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์  และมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิทยากรภายใน คุณสถาพร เขียวตอง ที่ปรึกษาช่างเทคนิค มาให้ความรู้ในอบรม เมื่อช่วงวันที่ 7, 14, 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา บริษัท พิณสยาม จำกัด มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาหรือโรคโควิด-19 ให้กับพนักงานโดยมีศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภัทร แล็บ (รพ.ภัทร-ธนบุรี) มาดำเนินการตรวจคัดกรองที่บริษัทฯ ในวันที่ 28 มิ.ย 64 , 20 ก.ค 64 , 3 ส.ค 64  และ 24 ส.ค 64 ที่ผ่านมา

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 บริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 จ.ปทุมธานี เข็มที่ 1 วันที่ 17 ส.ค 64 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 วันที่ 14 ก.ย 64 (ซิโนฟาร์ม)

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งล่าสุด วันที่ 29 พย. 64

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งล่าสุด วันที่ 29 พย. 64 ทางบริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือได้ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงาน ตามโครงการของประกันสังคม (Factory Sandbox) โดยได้ทำการตรวจคัดกรองไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ซึ่งมีโรงพยาบาลกรุญเวช นวนคร เป็นผู้ให้บริการ การตรวจคัดกรองตามโครงการของประกันสังคม

การอบรมทักษะหัวหน้างาน

การอบรมทักษะหัวหน้างาน บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ทักษะหัวหน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับหัวหน้างานช่าง ฝ่ายการบริการ โดยวิทยากรภายใน คุณกันต์กนิษฐ์ จันทร์สอน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564