Month: March 2022

การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO

การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Requirements ISO 9001:2015 กับการทำงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานคุณภาพในองค์กร โดยวิทยากรภายใน คุณภัทรวดี ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ของบริษัทฯ ได้มาให้ความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 13 มีนาคม 2564

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ บริษัท พิณสยาม จำกัด และบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย  โดยกิจกรรมจัดไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564