NEWS

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว       นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายของบริษัท พิณสยาม จำกัด 32/9 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง , คลองหลวง ปทุมธานี ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย อีเมล: pinsiam.parts@gmail.com โทรศัพท์: 0-2901- 8778 เกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เรารวบรวมเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา ( https://pinsgroup.com ) (บริการ”). การเข้าถึงหรือใช้บริการแสดงว่าคุณยินยอมให้รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอม โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้บริการ      เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขบนบริการ นโยบายที่แก้ไขจะมีผล 180 วันนับจากวันที่โพสต์นโยบายที่แก้ไขแล้วในบริการ และการเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากเวลาดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้ว ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร   เราจะใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การตลาด / ส่งเสริมการขาย   หากเราต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เราจะขอความยินยอมจากคุณและจะใช้ข้อมูลของคุณก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น และจากนั้นจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความยินยอมเท่านั้น […]

การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO

การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Requirements ISO 9001:2015 กับการทำงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานคุณภาพในองค์กร โดยวิทยากรภายใน คุณภัทรวดี ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ของบริษัทฯ ได้มาให้ความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 13 มีนาคม 2564

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ บริษัท พิณสยาม จำกัด และบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหาร และกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทย  โดยกิจกรรมจัดไปเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งที่ผ่านมา บริษัท พิณสยาม จำกัด มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาหรือโรคโควิด-19 ให้กับพนักงาน โดยมีศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์กรุงเทพ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการภัทร แล็บ (รพ.ภัทร-ธนบุรี) มาดำเนินการตรวจคัดกรองที่บริษัทฯ ในวันที่ 28 มิ.ย 64 , 20 ก.ค 64 , 3 ส.ค 64 และ 24 ส.ค 64 ที่ผ่านมา

การอบรมความรู้พื้นฐาน

การอบรมความรู้พื้นฐาน บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมภายในให้กับ พนักงานช่าง ฝ่ายการบริการ ในหลักสูตรความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์  และมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิทยากรภายใน คุณสถาพร เขียวตอง ที่ปรึกษาช่างเทคนิค มาให้ความรู้ในอบรม เมื่อช่วงวันที่ 7, 14, 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 บริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือ ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 จ.ปทุมธานี เข็มที่ 1 วันที่ 17 ส.ค 64 (ซิโนฟาร์ม) เข็มที่ 2 วันที่ 14 ก.ย 64 (ซิโนฟาร์ม)

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งล่าสุด วันที่ 29 พย. 64

การตรวจคัดกรองโควิด-19 ครั้งล่าสุด วันที่ 29 พย. 64 ทางบริษัท พิณสยาม จำกัดและบริษัทในเครือได้ทำการตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับพนักงาน ตามโครงการของประกันสังคม (Factory Sandbox) โดยได้ทำการตรวจคัดกรองไปเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30-11.00 น. ซึ่งมีโรงพยาบาลกรุญเวช นวนคร เป็นผู้ให้บริการ การตรวจคัดกรองตามโครงการของประกันสังคม

การอบรมทักษะหัวหน้างาน

การอบรมทักษะหัวหน้างาน บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ทักษะหัวหน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับหัวหน้างานช่าง ฝ่ายการบริการ โดยวิทยากรภายใน คุณกันต์กนิษฐ์ จันทร์สอน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 ในวันที่ 9 ธ.ค 64 ทาง การอบรมครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี