การอบรมทักษะหัวหน้างาน

บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ทักษะหัวหน้างาน อย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับหัวหน้างานช่าง ฝ่ายการบริการ โดยวิทยากรภายใน คุณกันต์กนิษฐ์ จันทร์สอน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564