การอบรมความรู้พื้นฐาน

บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมภายในให้กับ พนักงานช่าง ฝ่ายการบริการ ในหลักสูตรความรู้พื้นฐานเครื่องยนต์ เพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู้พื้นฐานของเครื่องยนต์  และมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิทยากรภายใน คุณสถาพร เขียวตอง ที่ปรึกษาช่างเทคนิค มาให้ความรู้ในอบรม เมื่อช่วงวันที่ 7, 14, 21 และ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมบริษัท ฯ