การอบรมมาตรฐานคุณภาพ ISO

บริษัท พิณสยาม จำกัด ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานในหลักสูตร การประยุกต์ใช้ Requirements ISO 9001:2015 กับการทำงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานคุณภาพในองค์กร โดยวิทยากรภายใน คุณภัทรวดี ศรีแก้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) ของบริษัทฯ ได้มาให้ความรู้และความเข้าใจในหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 13 มีนาคม 2564